RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:
 • Administratorem danych jest Zakład Remontowo - Budowlany Rachwał s.c., ul. Partyzantów 25, 23 - 300 Janów Lubelski. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zrb1@o2.pl lub pod numerem telefonu: 15 8725 020.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizacją zgłoszenia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale są niezbędne do przetworzenia zapytania.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkowania zgody na ich przetwarzanie.
 • Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 • Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
email